AUDİT

      
     
Bizim şirkət həm yerli və həm də beynəlxalq müştərilərin, özəl və ictimai əhəmiyyətli şirkətlərin maliyyə hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartları (MMUS) və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən auditini aparmaq üçün yüksək səviyyədə ixtisaslaşmışdır. Bizim audit xidmətləri həmişə yerli qanunvericiliyə və beynəlxalq standartlara əsasən aparılır və sizin şirkət haqqında dəqiq informasiya mənbəyi hesab oluna bilər. Bizim audit xidmətlərimiz aşağıdakılardan ibarətdir:

1.Yerli standartlara və MHBS-ə əsasən hazırlanmış maliyyə hesabatlarının illik və yarımillik auditiı

2.ABŞ ÜQMP-ə (Ümimi Qəbul Olunmuş Mühasibat uçotu Prinsipləri) və digər ÜQMP-ə əsasən maliyyə hesabatlarının auditi;

3.Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlərə əsasən auditin aparılması;

4.Razılaşdırılmış Prosedurlar (Agreed - Upon Procedures) prinsipi üzrə auditin aparılması;

5.Maliyyə hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi.

 
 
PUBLİKASİYALAR
ƏLAQƏ
Ünvan: World Business Centre,
9-cu mərtəbə, S.Rəhimov küçəsi 23,
 AZ1014, Bakı, Azərbaycan
 

Copyright © 2009-2017 Nexia EA LLC is a member of Nexia International.

Powered